STADGAR
INSAMLINGSSTIFTELSEN BÄTTRE GÖTEBORG
För stiftelsen skall nedanstående stadgar gälla.
§1. Stiftelsens namn skall vara ”Insamlingsstiftelsen Bättre Göteborg”.
§2. Stiftelsens ändamål ska vara att utöva hjälpverksamhet för människor i Göteborg, genom att lämna bidrag till enskilda människor, så som barnfamiljer, ungdomar och pensionärer. Stiftelsen kommer att bidra med matkassar till högtider, medverka till aktiviteter för att minska stress och skapa en positiv utveckling för människor i samhället. Det ska även finnas möjlighet att ansöka om medel för studierelaterade mål.
§3. Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse med fem ledamöter. Den första styrelsen utses i sin helhet av stiftarna. Styrelsen ska ha fem ordinarie ledamöter. Ledamöterna åtar sig att förvalta stiftelsens egendom i enlighet med stiftelseförordnande och stadgar. Stiftelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av den närvarande röstar för eller vid lika röstetal den mening som ordförande biträder.
§4. Över styrelsens beslut skall föras protokoll. Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den/de styrelsen utser.
§5. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.
§6. Stiftelsens räkenskapsår skall granskas av en godkänd revisor eller en auktoriserad revisor, första revisorn utses av stiftarna därefter av styrelsen.
§7. Stiftelsens inkomster skall fördelas ut i enlighet med bestämmelser i stiftelselagen för insamlingsstiftelser.
§8. Styrelsen får om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet, ändra och anpassa stiftelsens stadgar så att de uppfyller de krav som från tid till annan kan ställas på stiftelsen för att den på ett meningsfullt sätt skall kunna fullfölja sitt ändamål. Stiftelsens ändamål får dock ändras endast efter tillstånd av Kammarkollegiet. Länsstyrelsen skall underrättas om stadgeändring innan den får tillämpas.